Ban tổ chức

Cơ quan bảo trợ:

– Bộ Khoa học và Công nghệ

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– UBND thành phố Hồ Chí Minh

– Tổng cục TIêu chuẩn Đo lường Chất lượng

– Bộ Ngoại giao Nhật Bản

– Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

– Bộ Môi trường Nhật Bản

– Tổ chức Thương mại nước ngoài Nhật Bản

– Ủy ban Cố vấn Năng suất xanh (GPAC)

– Thành phố Busan – Hàn Quốc.

Cơ quan tổ chức:

– Viện Năng suất Việt Nam (VNPI)

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA)

– Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Đối tác truyền thông:

– Báo Đầu tư

– Thời báo Kinh tế Việt Nam

– Báo Diễn đàn doanh nghiệp

– Tạp chí Môi trường

– Tạp chí Today Energy – Hàn Quốc.

Đơn vị thực hiện:

– Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (CECT)

– Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD)

– Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (GLOBALEXPO)

– FIRST CO.,LTD – Nhật Bản

– Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) – Hàn Quốc